Financieel plan in het ondernemingsplan

Je ondernemingsplan is niet compleet zonder een boekhoudkundig sluitend financieel plan.

De financiele sectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Investerings- en financieringsbegroting (Openingsbalans)

Hier wordt de investering in materiele, immateriele en financiele vaste activa en vlottende activa weergegeven en met welk vreemd vermogen dit wordt gefinancierd.

Voorbeelden van materiele vaste activa zijn: inventaris, machines en bedrijfswagens.

Voorbeelden van immateriele vaste activa zijn: aanloopkosten, goodwill, software-ontwikkeling en patenten

Voorbeelden van vlottende activa zijn: Beginvoorraad, kas en bank en debiteuren

Toelichting op de Investeringsbegroting

Elk item van de openingsbalans wordt berekend en uiteengezet. Dit is van belang zodat de investeerder of bank kan zien dat je goed over de investering hebt nagedacht en hun risico op de lening of participatie in te schatten is.

Resultatenrekening (Winst- en verliesrekening)

In deze sectie worden de omzetten, inkopen en kosten weergegeven voor de komende 3 jaar, en in het geval van een bestaand bedrijf ook van het lopende jaar (latest estimate). De omzetten worden berekend aan de hand van marktonderzoek.

Toelichting op de Resultatenrekening

Elk item van de resultatenrekening wordt berekend en uitgebreid toegelicht. Dit is van belang zodat de bank of investeerder kan zien dat de geprognosticeerde omzetten haalbaar zijn naar aanleiding van het marktonderzoek en geen vage schattingen zijn. Zij zullen bekijken wat de kansen zijn om de lening terug te betalen en ondernemersloon en/of dividenden uit te keren.

Liquiditeitsbegroting

Aan het begin zal je starten met het werkkapitaal welk vlottend activum het saldo is van het vermogen minus de investeringen in de openingsbalans. Vanzelfsprekend kan dit verhoogd worden met een rekening-courant als extra vreemd vermogen. De inkomsten worden erbij opgeteld en de uitgaven er van afgetrokken. Het verschil met de resultatenrekening is dat sommige kosten (zoals afschrijvingen) geen uitgaven zijn en vice versa. De BTW op omzetten en uitgaven zijn weer wel zichtbaar in de liquiditeitsbegroting en niet in de resultatenrekening omdat daar altijd Ex. BTW wordt gerekend.

Eindbalans

De eindbalans wordt opgezet om een helder beeld te verkrijgen van waar je staat met je onderneming in de komende jaren. Bijvoorbeeld: Werkkapitaal is toegenomen aan de hand van de liquiditeitsbegroting en de nettowinst of verlies wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.